REKRUTACJA 2017/18

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
I KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2017/2018

TERMIN REKRUTACJI:   OD 18 kwietnia DO 8 maja 2017

linia

Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Do 8 maja 2017 rodzic/opiekun prawny zgłasza w sekretariacie szkoły wolę kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej.

linia

Kandydaci, którzy nie realizowali obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole podstawowej:

Rekrutacja elektroniczna:

Rodzic/opiekun prawny do 8 maja 2017 wprowadza dane do systemu rekrutacyjnego na stronie internetowej:

www.krakow.formico.pl  kandydaci do oddziału przedszkolnego

www.krakow.elemento.pl kandydaci do pierwszej klasy

drukuje formularz i przynosi do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru (formularz podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych). Pracownik sekretariatu szkoły sprawdza poprawność wprowadzonych danych a następnie zapisuje i zatwierdza formularz rekrutacyjny w systemie.

Lub:

Rodzic/opiekun prawny do 8 maja 2017 zgłasza się do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Otrzymuje druk formularza, który po uzupełnieniu pozostawia w sekretariacie (formularz podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych). Pracownik sekretariatu szkoły sprawdza poprawność uzupełnionych danych a następnie zapisuje i zatwierdza formularz rekrutacyjny w systemie.

linia

  • 7 czerwca 2017 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.
  • 8 czerwca 2017 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
  • 8 – 16 czerwca 2017 r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnym oświadczeniem potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w danej szkole.
  • 9 – 22 czerwca 2017 r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnym oświadczeniem potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w danej szkole.
  • 19 czerwca 2017 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w danej szkole.
  • 23 czerwca 2017 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w danej szkole.

linia

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo1

6

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

5

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

4

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2

3

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica
Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

2

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym
Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej1

1

zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

linia

Ilekroć mowa jest o:
rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;
przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
Kryteria dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym
2 Kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców