Misja Szkoły

Misja Szkoły Podstawowej nr 85 im.Księdza Kazimierza Jancarza

 1. Przyjęte normy obowiązują całą społeczność szkolną tj. nauczycieli, uczniów, rodziców.
 2. Pełne wzajemnej życzliwości współdziałanie nauczycieli, rodziców i uczniów w Radzie Szkoły, Radzie Rodziców, a także przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.
 3. Szkoła realizująca wychowanie patriotyczne, wychowująca w poczuciu dumy z osiągnięć narodu, kultywująca święta i tradycje narodu.
 4. Szkoła traktująca prawdę jako wartość nadrzędną:
 • odrzucenie relatywizmu jako wartości,
 • zgodność czynów z głoszonymi poglądami,
 • wymóg prawdomówności,
 • stała analiza sukcesów i niepowodzeń, konstruktywna krytyka, korekta działań,
 • ciągłe zwiększanie efektywności nauczania, wychowywania i opiekowania się uczniami poprzez stałą korektę i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy.

      5. Szkoła czyniąca dobro:

 • urzeczywistnianie sprawiedliwości,
 • poszanowanie własności jednostki i wspólnoty np.: klasowej, szkolnej;
 • szanowanie prawa wszystkich ludzi do wyrażania poglądów, prezentacji własnych zainteresowań,
 • szanowanie prawa wszystkich do życia, wolności, pokoju,
 • poczucie bezpieczeństwa fizycznego i moralnego przez całą społeczność szkolną,
 • tolerancja światopoglądowa, poszanowanie odmienności ale tylko takich, które nie naruszają ogólnie przyjętych norm moralno-obyczajowych,
 • szkoła zapewniająca godziwy poziom życia materialnego i duchowego, warunkowany uczciwą pracą,
 • dbałość o równy dostęp do edukacji, kultury,
 • ochrona zdrowia.

6. Szkoła realizująca i upowszechniająca ideę piękna:

 • rozwijanie u uczniów potrzeby poszukiwania piękna w sztuce, przyrodzie,
 • kształcenie wrażliwości na piękno w każdej postaci,
 • wyzwalanie w uczniach inicjatywy twórczej,
 • wychowanie estetyczne – świadome wpływanie na wyobraźnię uczniów, tak aby wokół siebie upiększali rzeczywistość poprzez tworzenie oryginalnych dzieł, dbanie o estetykę pomieszczeń, budynku Szkoły, jego otoczenia.

7. Zdrowa, ekologiczna i bezpieczna Szkoła:

 • nauka zasad zdrowego odżywiania,
 • nauka zasad bezpiecznego zachowania się w Szkole i poza nią,
 • wprowadzanie sensownych i skutecznych programów profilaktycznych uczących bezpiecznych, asertywnych zachowań,
 • regularne badania kontrolne i profilaktyczne (lekarz szkolny, stomatolog szkolny),
 • stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju fizycznego uczniów,
 • wpajanie nawyków regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • propagowanie i wdrażanie idei ochrony środowiska,
 • uczenie odpowiedzialności za środowisko naturalne (segregacja śmieci, zbieranie makulatury, opakowań szklanych, puszek aluminiowych itd.), sprzątanie terenów zielonych, opiekowanie się roślinnością na terenie szkolnym, sadzenie drzew itd.

8. Wychowanie w poszanowaniu do pracy:

 • codzienne kształtowanie cech osobowości: rzetelność, konsekwencję w działaniu, odpowiedzialność, wytrwałość, pracowitość, dokładność, obowiązkowość,
 • przedstawienie pracy jako źródła wartości moralnych
 • praca szansą twórczej samorealizacji człowieka.