REKRUTACJA na rok szkolny 2021-2022

TERMIN: 1.03-31.03.2021

INFORMACJE OGÓLNE
Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast do oddziału przedszkolnego (zerówki) – Formico.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2014 r. oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2015 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Do oddziału przedszkolnego (zerówki) przyjmowane są dzieci urodzone w 2015 roku, a także w miarę wolnych miejsc urodzone w 2016 roku.

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego drogą e-mailową: sp85sekretariat@gmail.com w czasie trwania rekrutacji. Każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w obwodowej szkole podstawowej.
Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie wniosku rodziców złożonego drogą e-mailową: sp85sekretariat@gmail.com w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła uchwałą kryteria rekrutacji do klasy I.

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA
Zgłoszenie do szkoły obwodowej wypełnione za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl) rodzice drukują, podpisują, skanują lub robią zdjęcie i przesyłają drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: sp85sekretariat@gmail.com
Wniosek rekrutacyjny w przypadku wyboru naszej szkoły, jako szkoły spoza obwodu rodzice również drukują, podpisują, skanują lub robią zdjęcie i przesyłają drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: sp85sekretariat@gmail.com

Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice wypełniają za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl).
W rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do zerówki po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji.
Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice również drukują, podpisują, skanują lub robią zdjęcie i przesyłają drogą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: sp85sekretariat@gmail.com

W przypadku pytań – telefon kontaktowy do sekretariatu – 12 6483780