REKRUTACJA na rok szkolny 2024-2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

TERMIN: od 01.03.2024 godz. 08:00 do 29.03.2024 godz. 16:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast do oddziału przedszkolnego (zerówki) – Formico.

 

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2017 r. oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.

Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2018 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do oddziału przedszkolnego (zerówki) przyjmowane są dzieci urodzone w 2018 roku, a także w miarę wolnych miejsc urodzone w 2019 roku.

 

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
Każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w obwodowej szkole podstawowej.

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła uchwałą kryteria rekrutacji do klasy I.

 

Wniosek rekrutacyjny wypełniony za pośrednictwem strony internetowej (elemento.pl) rodzice drukują, podpisują i przynoszą do sekretariatu szkoły.

 

Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice wypełniają za pośrednictwem strony internetowej (formico.pl).

 

W rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do zerówki po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji. Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice również drukują, podpisują i przynoszą do sekretariatu szkoły.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

19.04.2024 godz. 09:00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach oraz wywieszenie na drzwiach głównych Szkoły.

 

POTWIERDZENIE

Od 22.04.2024 do 7.05.2024 rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły do kl. I, natomiast od 24.04.2023 do 9.05.2023 do oddziału przedszkolnego.