REKRUTACJA na rok szkolny 2023-2024

TERMIN: od 01.03.2023 godz. 08:00 do 31.03.2023 godz. 16:00

INFORMACJE OGÓLNE
Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento, natomiast do oddziału przedszkolnego (zerówki) – Formico.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 r. oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2017 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Do oddziału przedszkolnego (zerówki) przyjmowane są dzieci urodzone w 2017 roku, a także w miarę wolnych miejsc urodzone w 2018 roku.

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w obwodowej szkole podstawowej.
Dzieci spoza rejonu przyjmowane są, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, Rada Miasta Krakowa ustaliła uchwałą kryteria rekrutacji do klasy I.

DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA
Wniosek rekrutacyjny do szkoły obwodowej wypełniony za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl) rodzice drukują, podpisują i dostarczają do sekretariatu szkoły.

Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice wypełniają za pośrednictwem strony internetowej Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl).
W rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do zerówki po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji.
Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego (zerówki) rodzice również drukują, podpisują i dostarczają do sekretariatu szkoły.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

21.04.2023 godz. 09:00 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach oraz wywieszenie na drzwiach głównych Szkoły.

POTWIERDZENIE

Od 24.04.2023 do 5.05.2023 rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły do kl. I, natomiast od 24.04.2023 do 9.05.2023 do oddziału przedszkolnego.

W przypadku pytań – telefon kontaktowy do sekretariatu – 12 648 37 80