Pomoc materialna

 

 1. STYPENDIUM SZKOLNE
  Z tej formy pomocy mogą korzystać rodziny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy Dzielnicy XV podlegają filii w Nowej Hucie, os. Teatralne 24 i tam mogą zasięgnąć szczegółowych informacji, porozmawiać z pracownikiem socjalnym o obecnie obowiązujących kryteriach przyznawania stypendium.
 2. WYPRAWKA SZKOLNA
  Jest formą pomocy polegającą na częściowej refundacji kosztów podręczników  dla uczniów klas I – IV . Przysługuje rodzinom o niskim statusie materialnym oraz rodzinom mającym inne problemy . Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego  na początku września . Wypełnione druki wraz z fakturami lub rachunkami imiennymi za podręczniki należy oddać zgodnie z uzyskanymi informacjami od pedagoga. Wyprawki są  formą pomocy z budżetu państwa wypłacanej za pośrednictwem MOPS. Szczegóły dotyczące osób uprawnionych są corocznie aktualizowane poprzez rozporządzenia.
 3. ZASIŁEK SZKOLNY
  Przysługuje rodzinom , w których nastąpiło wydarzenie znacznie pogarszające sytuację bytową , np. wypadek , śmierć członka rodziny , pożar lub zalanie mieszkania itp. Nie bierze się w tym przypadku pod uwagę kryterium dochodowego . Wnioski należy pobrać u pedagoga a otrzymaną kwotę należy wydatkować na cele edukacyjne .
 4. BEZPŁATNE OBIADY
  Tę formę pomocy należy załatwiać poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na os. Teatralnym 24 . Pod uwagę brane jest kryterium dochodowe oraz ogólna sytuacja materialna i bytowa rodziny. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego możliwa jest częściowa refundacja kosztów obiadów pokrywanych przez rodziców.
 5. POMOC ŻYWNOŚCIOWA CARITASU
  Aby skorzystać z systematycznego otrzymywania żywności poprzez parafię św. Maksymiliana Kolbe , można zgłosić się do pedagoga szkolnego lub do siostry Zofii w celu przedstawienia sytuacji materialnej rodziny i problemów , będących podstawą otrzymania pomocy materialnej.
 6. PACZKI ŚWIĄTECZNE
  W okresie noworocznym Rada Dzielnicy XV organizuje coroczne spotkania jasełkowe, na których uczniowie z rodzin mających problemy bytowe otrzymują paczki ze słodyczami. Listę przygotowuje pedagog szkolny , dlatego należy do niego zgłaszać dzieci , kwalifikujące się do takiej pomocy.
 7. AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
  Osoby zainteresowane pomocą powinny zgłosić się do pedagoga szkolnego, który współpracuje z wolontariuszami Stowarzyszenia „Wiosna” i pośredniczy w nawiązaniu kontaktu z rodzinami potrzebującymi pomocy.